Çözüm Ortağı Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar ve Tanımlar

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Ritapos (“Ritapos”) ile https://ritapos.com adresinde yer alan site ve Ritapos ile ilişikili uygulamalara (“Sistem”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi ya da kişilere hizmet sağlayacak Firma arasında akdedilmektedir.

1.2. İşletme: Cafe, Restoran vb. Ritapos ya da Firma hizmet sunduğu kullanıcıları ifade eder.  

1.3. Sistem: Ritapos’un geliştirdiği ve/veya satışını yaptığı ve/veya işlettiği ve tüm yazılımsal ve donanımsal sistemleri  ifade eder.  

1.4. Yazılım: Sistem’in çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm yazılımlar ifade eder. 

1.5. Donanım: Sistem’in çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm donanımları ifade eder. 

1.6. ÖKC Servisi: Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) ‘lara  servis  vermek üzere yetkilendirilmiş ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yetki kartı verilmiş teknik personelleri ifade eder.

1.7. Firma Servisi: Firma personeli ve/veya Firma tarafından İşletme, Sistem, Yazılım ve Donanım’a servis vermek üzere görevlendirilmiş teknik personelleri ifade eder.

1.8. Sistem Bakiyesi: Firma’nın Sistem’e kazandırdığı İşletme’lerin; Ritapos web sitesinde belirtilen fiyat üzerinden satın aldıkları lisanslar neticesinde ortaya çıkan Firma’nın haklarını ifade eder. 

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin amacı, İşletme’lerin ihtiyaç duyacağı uzaktan ve yakından hizmetlere yönelik olarak Ritapos ile Firma arasındaki teknik ve operasyonel hizmetlerin verilmesine ait şartlar ve bu hizmetlere bağlı ticari koşullar ile Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. 

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Ritapos Hizmet, Yükümlülük ve Sorumlulukları

3.1.1. Ritapos, Sistem’in devamlılığını sağlamak ile sorumludur.

3.1.2. Ritapos, Firma’nın ihtiyaç duyacağı eğitim materyallerini çevrimiçi ortamda hazır bulundurmaktan sorumludur.

3.1.3. Ritapos, Firma’nın Sistem’e erişebileceği kendisi ile ilişkilendirilmiş lisans ve işletmeleri yönetebileceği arayüzü Sistem içerisinde vermekle yükümlüdür.

3.1.4. Ritapos, Firma ile ilişkilendirilmiş İşletme’lerle Firma’nın hali hazırda sözleşme imzaladığı konuların satışı hakkında iletişime geçmeyecektir. İşletme’lerin Firma ile iletişime geçebilmesi için uygun yolları Sistem içerisinde sunacaktır.

3.1.5. Anılanların dışında Ritapos’dan talepler olması durumunda, bu talepler ayrı sözleşmelerle düzenlenebilecektir.

3.2. FİRMA Yükümlülükleri

3.2.1. Firma, Sistem’e erişim için gerekli olan ve Sistem içerisinde paylaşılan “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik Politikası” taahhütlerine uygun şekilde çalışacaktır.

3.2.2. Firma, Sistem’i kullanmayan İşletme’ye Sistem’i uygun bulduğu şekilde pazarlayabilir.

3.2.3. Sistem’in tavsiye edilen yıllık lisans ücreti Sistem içerisinde güncel olarak gösterilmektedir. Firma, bu ücrete bağlı kalmak zorunda değildir.

3.2.4. İşletme’nin Sistem’i kullanırken ihtiyaç duyacağı Donanım’ları Sistem’le uyumlu çalışacak şekilde uygun gördüğü fiyattan satabilir. Firma, İşletme ile mütabık kaldığı sözleşmenin bir nüshasını Ritapos’a bildirecektir.

3.2.5. Firma, işbu Sözleşme şartlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan kendi yetkili ve yöneticilerini atayacak ve Sistem içerisindeki kullanıcısının Sistem kullanıcısı olan İşletme’lerden her hangi birinin faaliyet alanına zarar vermeyecek şekilde Firma Servis’ini icra edecektir.

3.2.6. Firma, daha önce Sistem’i kullanmamış olan İşletme’lere yalnız bir kez en fazla bir yıl süreli olarak lisans satışı yapabilir. Lisans süresi sona eren İşletme, Sistem üzerinden lisans almaya başladığı andan itibaren lisans ücretlerinin vergiden muaf kısmının %50’si Firma’nın Sistem Bakiyesi’ne eklenir. 

3.2.7. Firma, İşletme sayısına göre Sistem Bakiyesi’ni isteğine bağlı olarak;

0 – 5 İşletme’ye kadar her hangi bir ödeme yapılmayacaktır ancak Firma bakiyesi Sistem üzerinde biriktirilecektir,

6 – 10 İşletme’ye kadar 3, 6, 9 ve 12’inci ayların ilk haftası,

11 – 50 İşletme’ye kadar 1, 3, 5, 7, 9, 11’inci ayların ilk haftası,

51 ve üzeri İşletme’lerde her ayın ilk haftası şeklinde periyotlarla talep edecektir. 

3.2.8. Belirlenen periyotlara bağlı olarak Ritapos ile Firma arasında yapılan mütabakat neticesinde Sistem Bakiye’si tüm vergiler dahil olacak şekilde Firma tarafından faturalandırılacak ve ödemesi Ritapos tarafından Firma’ya gerçekleştirilecektir. 

3.2.9. Firma’nın Sistem Bakiyesi, ödeme sonrasında sıfırlanacaktır

3.2.10. İşletme; Ritapos’a bildirimde bulunmadıkça veya Firma faaliyetini icra etmeye devam ettiği sürece, İşletme iletişim bilgileri olarak Firma bilgilerini görecek ve Firma ’dan destek almaya devam ettirilecektir. Firma, İşletme(ler)’ye destek vermeyi sürdürmediği takdirde haklarını Ritapos’a devretmiş sayılır.

3.2.11. Sistem ve Sistem’in bir parçası olan tüm uygulamaların test edilmesi, sahaya sürülmesi ve kullanıma alınması Firma’nın ve Ritapos’un sorumluluğundadır. Bu uygulamaların sahada oluşabilecek problemlerinden, bu problemlerin giderilmesi ve sonuçlarından Ritapos sorumlu tutulamaz.

3.2.12. Firma, Sistem’de yazılım ve donanım birimlerinde oluşabilecek çeşitli kesinti, arıza ve hatalardan dolayı uğrayacağı gelir, prestij, ve sair nam altında maddi ve manevi kayıp ve zararlarından ve 3. kişi taleplerinden Ritapos’u sorumlu tutamaz.

3.2.13. Firma, hiçbir surette Ritapos’un mali uygulama ve sair uygulamalarını ve veri güvenliğini tehlikeye atabilecek hiçbir yazılım, kütüphane uygulamasını veya akışı kendi ürün, hizmet ve uygulamalarına dahil edemez. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda, Firma, Ritapos ile ilişkili ve Sistem’i kullanan üye İşletme’lerin tüm zararlarını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.2.14. Ritapos’un bilgisi ve yazılı onayı olmaksızın kart bilgisi, müşteri bilgisi, işlem detayı gibi bilgiler ve/veya ilgili mevzuatlarda tanımlı hassas veriler başka uygulamalar ile paylaşılamaz, PIN, track 2 gibi gizli bilgiler loglanamaz, saklanamaz. 

3.2.15. Firma, işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesinden ve/veya eksik/hatalı yerine getirmesinden ve/veya bu nedenle herhangi bir şekil ve surette üçüncü kişilerden Ritapos’a bir talep yöneltilmesi ve/veya Ritapos’a ceza uygulanması halinde, Ritapos’un ödemek zorunda kalacağı tüm tutarlar ve yapacağı masraflar ile uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı Ritapos’un ilk yazılı talebi üzerine protesto keşidesine, hüküm istihsaline gerek olmaksızın nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1. Ritapos ile Firma arasındaki çözüm ortaklığı, işbu sözleşmenin karşılıklı imzalanması ile başlamaktadır.  Sistem Bakiye’si için Ritapos’un belirlediği güncel ücretler Sistem üzerinde sunulacak ve işbu sözleşme kapsamında belirlenen periyotlar içerisinde Firma’nın ödemesi Ritapos tarafından yapılacaktır.

4.2. Sistem Bakiyesi, sadece İşletme’lerin Sistem üzerinden lisans satın almaları sonrasında oluşacaktır. Kampanyalar Sistem Bakiyesi’ne dahil edilemez.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

Taraflar, işbu Sözleşme’ye konu olan Sistem ve yardım dökümanları ürünlerine ait her türlü donanım, yazılım, platform, fikir, buluş ve üzerinde çalışmak üzere geliştirilen tüm yazılım, geliştirme kiti (SDK), dll, işletim sistemi ve bunlara ait alt bileşenlerin, her türlü uygulamanın, kullanılan Ritapos logosu da dahil olmak üzere, tüm logo ve sembollerin, tasarımının, aldığı veya alacağı patentlerin ve bu patentlerde bahsi geçecek fikirlerin, her türlü fikri mülkiyet haklarının sadece Ritapos’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6. Gizlilik

6.1. Taraflar’ın işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri, iş ve işlemler ile ilgili olarak, manyetik ortamda ve/veya yazılı ve/veya sözlü olarak birbirine ilettiği/ileteceği veya işbu Sözleşme konusu hizmetlerin ifası esnasında veya bununla bağlantılı olarak öğrendiği/öğreneceği grup şirketlerine, personeline veya müşterilerine ilişkin her türlü rapor, yazılı ve görsel arşiv, ziyaretçi, müşteri, kişi bilgi ve listeleri ve diğer her türlü bilgi ve belge, tüm finansman, muhasebe ve vergiye ilişkin bilgiler, her türlü stratejiler, tüketici talepleri, fiyat listeleri ve fiyat yapılandırmaları, pazarlama ve satışa ilişkin bilgiler, tedarik kaynakları, perakendeci listeleri, kar ve kar payları, fikri ve sınai mülkiyet ile ifşa eden Taraf’ın yürüttüğü veya kullandığı her türlü işlem, buluş, bilgisayar programı, yazılımlar, kaynak ve nesne kodlarına ilişkin her türlü bilgi (bütün buluş, keşif, bulgu, tasarım ve fikir, formül, imalat yöntemi ve tekniklerini de kapsayacak ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde), yürürlükte bulunan ve gelecekte yürürlüğe girecek olan her türlü iş stratejileri, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, iskontolar, fiyat yükselmeleri, tek başına veya toplu olarak yapılan müşteri, sponsorluk anlaşmaları, reklam veya promosyon kampanyaları, fiyata duyarlı her türlü bilgi, ticari plan ve anlaşmalar, çalışanlar ile ilgili bilgiler, iş sözleşmeleri, mali bilgi ve planlar, tasarımlar, raporlar, sunumlar, fiyat değerlemeleri, çalışmalar; araştırma, geliştirme faaliyetleri ve benzeri her türlü bilgi ve belge “Gizli Bilgi(ler)” olarak anılacaktır. Taraflar, Gizli Bilgiler’i hangi amaçla olursa olsun yasal mevzuatlarla belirlenen otoriterler hariç (Gelirler İdaresi vb.)  hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarmayacak ya da üçüncü kişilerin bu bilgi ve belgelere ulaşma olanağını kesin surette engelleyecektir. Gizliliğe ilişkin yükümlülükler süresiz olup, işbu Sözleşme ve/veya ekleri sona erse dahi devam edecektir.  

6.2. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işbu Sözleşme konusu çerçevesinde el değiştiren kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü olup, kişisel verileri, işleme amacının gerektirdiği veya ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca muhafaza edeceklerdir .

Madde 7. Sorumluluğun Kısıtlanması

7.1. Taraflar, işbu Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmede kendi taraflarını ilgilendiren konulardan sorumludur. Buna göre ilgili Taraf, diğer Taraf’ın zarar görmemesi için 3. şahıslara karşı olan yükümlülüklerini de eksiksiz yerine getirmek üzere gereken tüm önlemleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.2. Mücbir sebep, Taraflar’ın Sözleşme’yi tanzim ederken ön göremedikleri ve ellerinden gelen tüm gayreti göstermelerine karşın önleyemedikleri; işbu Sözleşme’nin konusunun ifasını imkansız hale getiren, işbu Sözleşme kapsamındaki iş ve hizmetlerin yerine getirildiği ve getirileceği bölgedeki uzun süreli terör olayları, sabotaj, deprem, su-sel baskını, yangın, hizmet vermeyi engelleyen boyutta salgın hastalıklar, grev ve lokavt, savaş, ayaklanma, isyan, hükümet kararları Sözleşme konusu işin yerine getirilmesini doğrudan etkilediği ölçüde mücbir sebep olarak kabul edilmiştir. 

7.3. Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi durumunda Taraflar bu sebep ortadan kalkıncaya kadar, sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Taraflar işbu Sözleşme’nin devamı için birbirlerinden talepte bulunabilirler. Taraflar, mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak karşı Taraf’a bildirecektir. Bu halin kesintisiz olarak 45 (kırkbeş) günden fazla sürmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden fesh olacaktır. Taraflar’ın bu durumda, ifa edilmiş hizmetlere ilişkin ücret alacak hakları saklı kalmak kaydıyla, birbirlerinden zarar, yoksun kalınan kâr gibi doğrudan veya dolaylı zarar iddiası ile tazminat talebinde bulunma hakkı olmayacaktır.

Madde 8. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

8.1. İşbu Sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, 2 (iki) yıl süreyle devam eder ve Taraflar’ın sürenin hitamından en az 1 (bir) ay öncesinde fesih ihbarında bulunmaması halinde taraflardan biri sözleşme fesih ihbarında bulununcaya kadar devam eder.

8.2. İşbu sözleşme her ne sebeple sona ererse ersin; Ritapos, Firma’nın Sistem’e olan erişim yetkisini kaldırır. Firma sözleşme sona erdiği tarihte kendisi ile ilişkilendirilmiş İşletme’lerin Sistem dışındaki tüm verilerini siler.

8.3. Taraflar, işbu Sözleşme ile stratejik iş ortaklığına girdiklerini ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin Taraflar’a ticari zararlar vereceğini ve/veya yasal sonuçlar oluşturacağını kabul ve beyan ederler. Buna göre, işbu Sözleşme’de yükümlülüklerini ihlal eden Taraf’a diğer Taraf, ihlalin giderilmesi için noter kanalıyla işbu Sözleşme’de belirtilen adresine ihtar göndererek, en geç 10 (on) iş günü içerisinde ihlalin giderilmesini talep edecektir.  Bu süre zarfında ihtara konu ihlalin giderilmemiş olması durumunda Sözleşme hakkı ihlal edilen Taraf’ın ihlal ve fesih nedeniyle doğabilecek zararlarının tazmini için her türlü talep ve yasal yollara müracaat etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, işbu süre sonunda kendiliğinden feshedilmiş olacaktır.

Madde 9. Muhtelif Hükümler

9.1. Taraflar, birbirlerinin yazılı iznini almaksızın işbu Sözleşme’yi ve bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini tamamen veya kısmen herhangi bir kişiye temlik veya tahsis edemez, sınırlamalara tabi tutamaz, devredemez. Bunun aksine işlem yapılması, işbu Sözleşme’nin ihlali niteliğindedir ve feshini gerektirir. 

9.2. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

9.3. İşbu Sözleşme, 9 (oniki) maddeden ibaret olup,  ../…/20… tarihinde 2 (iki) asıl nüsha olarak tanzim edilmiş ve her bir Taraf’a birer asıl nüsha teslim edilmiştir. Sözleşme’nin tanzimi, imzalanması ve ifasından doğan her türlü damga vergisi Taraflar’ca eşit olarak ödenecektir. 

Taraflar’ca okunmuş ve kabul edilmiştir. 

RITAPOS Kaşe ve İmzası. FİRMA Kaşe ve İmzası
   
   
   

Scroll to Top